Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego DEKOMA sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego DEKOMA sp. z o.o. został sporządzony w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Dekoma Sp. z o.o. dostępnego po adresem http://www.dekoma.eu, w tym w szczególności zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz związane z tym prawa i obowiązki Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Regulamin – „Regulamin Użytkownika Serwisu”, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz Użytkowników.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się w domenie www.dekoma.eu, a także w subdomenach i na podstronach tego serwisu.

Newsletter – bezpłatna usługa, polegającą na informowaniu Użytkowników o produktach, usługach, promocjach, konkursach i nowościach w ofercie Dekoma Sp. z.o.o. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Wydawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Wydawcy w Serwisie.

Wydawca – DEKOMA sp. z o.o. z siedzibą w Zalasewie, pod adresem ul. Pszczelna 3, 62-020 Zalasewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 62355, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 126.000,00 złotych, NIP: 7772516492.

Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane Osobowe Użytkownika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu,
b. prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy związane z Serwisem,
c. zasady ochrony Danych Osobowych Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Dekoma Sp. z o.o. ul. Pszczelna 3, 62-020 Zalasewo.
 4. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności o produktach Usługodawcy mają charakter jedynie informacyjny.
 5. Usługodawca świadczy Usługi opisane w treści niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

III. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a. minimalne wymagania:

 • łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s
 • komputer z procesorem Celeron 2.4GHz
 • 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej

b. optymalne wymagania:

 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s
 • komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym
 • 1GB pamięci RAM

c. wymagania dla systemów mobilnych:

a. lista obsługiwanych systemów:

 1. Samsung Galaxy S, Android, przeglądarka systemowa,
 2. Samsung Galaxy S, Android, Opera Mini,
 3. Samsung Galaxy TAB, Android, przeglądarka systemowa,
 4. HTC Wildfire, Android, przeglądarka systemowa,
 5. Nexus 7, Android, przeglądarka systemowa,
 6. iPhone, iOS 7, Safari,
 7. iPhone, iOS 7, Opera Mini,
 8. iPad, iOS 7, Safari,
 9. iPad, iOS 4-6, Safari,
 10. Nokia Lumia 800, Windows 7.5, Internet Explorer,
 11. MS-Nokia, Windows 8+, Internet Explorer,
 12. Nokia Asha, Przeglądarka systemowa oraz systemy z przeglądarkami internetowymi z nimi kompatybilnymi;

b. systemy rekomendowane:

 1. Android 2.2+, WebKit (systemowa, Chrome),
 2. iOS, WebKit (Safari, Chrome),
 3. Windows 7.5+, Internet Explorer,
 4. Firefox OS, Firefox.

 

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z czym zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Część materiałów dostępnych w Serwisie jest ogólnodostępna dla każdego Użytkownika. Szczególna część materiałów udostępniana jest Użytkownikom korzystającym z Usługi Newsletter.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Zabronione jest w szczególności:
 1. dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach,
 2. rozpowszechnianie utworów zamieszczanych na stronach Serwisu,
 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza wykorzystać jakikolwiek z tych elementów Serwisu, winien uzyskać uprzednią pisemną zgodę Wydawcy.
 2. Korzystanie z elementów Serwisu jest dopuszczalne w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy.

Newsletter

Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter Wydawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z Usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Wydawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 3. Każdy Newsletter zawiera:

a. informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,

b. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera

c. możliwość rezygnacji z Usługi Newsletter.

 1. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi Newsletter, dochodzi z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga utworzenia konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej Administratora na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W ramach formularza rejestracyjnego należy podać adres e-mail, na który będą przesyłane komunikaty i informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Po wysłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje mail aktywacyjny na wskazany przez siebie adres e-mailowy. Po skutecznym dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich usług świadczonych w Serwisie.
 4. Zawarcie przez Użytkownika Umowy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści:

a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b. zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję wszystkie jej postanowienia
c. dobrowolnie przystąpiłem do umowy,
d. spełniam warunki uzyskania statusu Użytkownika,
e. podane przez ze mnie dane są prawdziwe i kompletne,
f. podanie przeze mnie danych jest zgodne z Regulaminem i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
g. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych.

 1. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego wskazaną w lit. a i b powyżej na każde żądanie Usługodawcy. Brak przedstawienia zgody jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
 3. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 4. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych, jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.

II. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane z korzystaniem z Usług:

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi opisanych niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

b. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

c. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

 1. Powiadomienia dotyczące korzystania z Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usług przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę jego Danych Osobowych Użytkownika w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez Wydawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Wydawcy lub jej kontrahentów. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez Wydawcę w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy, a pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody – w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy), zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 2. Wydawca zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Wydawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
 3. Zakres Danych Osobowych podawanych przez Użytkownika oraz niezbędnych do świadczenia przez Usługodawcę Usługi Newsletter obejmuje adres poczty elektronicznej.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Wydawcy na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Wydawcy lub jej kontrahentów może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić pocztą elektroniczną na adres office@dekoma.eu lub pisemnie na adres Wydawcy określony powyżej w niniejszym Regulaminie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Użytkownik udziela Wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wszelkich materiałów umieszczonych w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w Serwisie treści, co do których nie posiada praw, a w szczególności naruszających cudze prawa autorskie, wizerunek osób trzecich lub inne prawa osób trzecich
 2. Wykorzystywanie Usług w Serwisie przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.
 3. Reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@dekoma.eu lub pisemnie na adres Wydawcy określony powyżej w niniejszym Regulaminie. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. następujących: zmian przepisów prawa, z których będzie wynikało, że określone postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, zmiana funkcjonalności Serwisu, której celem jest ułatwienie Użytkownikom korzystania z usług, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Regulaminu lub wprowadzenie nowych funkcji Serwisu, które wymagają zmiany Regulaminu, jak również uzasadniona technologicznie zmiana funkcjonalności lub wprowadzenie nowej funkcjonalności, których celem jest usprawnienie działania Serwisu i które wymagają zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonane w zakresie uzasadnionym przyczyną ich dokonania.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Wydawca powiadomi Użytkowników zamieszczając ją na 1 tydzień przed wejściem w życie zmian, na stronach Serwisu, na których publikowany był Regulamin w wersji obowiązującej przed dokonaniem zmian.

Polityka cookies

Polityka Prywatności Użytkowników Serwisu DEKOMA sp. z o.o. Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu ma dla Wydawcy ogromne znaczenie. Dokument ten określa zasady oraz sposób przetwarzania informacji o Użytkownikach Serwisu.

I. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu

 1. Dane dotyczące Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Wydawcę, tj. Dekoma Sp. z o.o. z siedzibą w Zalasewie, pod adresem ul. Pszczelna 3, 62-020 Zalasewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 62355, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 126.000,00 złotych, NIP: 7772516492, będącego w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy– marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Wydawcy w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.
 3. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści oferowanych przez Wydawcę w Serwisie wskazane jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości Użytkownika (Dane Osobowe Użytkownika).
 4. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

II. Polityka cookies i innych podobnych technologii

 1. Wydawca stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu Wydawcy przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowanej przez Wydawcę Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych powyżej na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres: office@dekoma.eu.

Partnerzy
Alcantara
Kobe
Agena
Intelcitil
Gaston
Penelopeoggi
Moon
Cotting
Koninck
Lignepure

Nasi partnerzy uzupełniają ofertę Dekoma o kolejne
2 186 produktów w tym 1 009 tkanin 400 tapet 70 karniszy 707 skór naturalnych

Zapisz się do newslettera aby otrzymać nowości z Dekomy
jeśli chcesz się wypisać, kliknij tutaj